Datum: 29-03-2022

Aanwezig: Henk, Harry, Mark, Jan, René en Philip. Afwezig: Frans en Erik.

Onderwerp: Maandelijkse AZ Vergadering

Notule
1. Opening. welkom
Mark heet ons allen en mn. Rene van harte welkom.

2. Toe te voegen agendapunten. (zie punt 8)
Philip wil punt toevoegen betreffende pensioen Henk Rutjes, zie punt 6.

3. Mededelingen
Geen

4. Notulen vergadering vorige vergadering
1 aanpassing datum betreffende Zomerreis. Deze staat vast op zaterdag 3 september 2022.

5. Bestuur mededelingen.
Geen bestuur mededelingen .

6. Financieel overzicht:
Geen Financieel overzicht.

7. Toegevoegde punten.
Philip, Vraag vanuit het bestuur/Groninger landschappen is of er ideeën zijn wat te doen met de beheer van de Borg en eventuele taken die JWL Voorbeeld is de woensdagavond catering of BNB verhuur. Er worden verschillende ideeën besproken waaronder:
• Henk v/d Scheer heeft wel belangstelling om als woonhuis zijn in trek te nemen over enkele jaren.
• Harry geeft aan dat mogelijk Dineke wel belangstelling heeft voor de BNB verhuur. Harry zal thuis navraag doen.

8. Evaluatie activiteiten:
a. Betreffende inwijding, Bestuur heeft enkele punten aangegeven voor evaluatie. Deze punten heeft Philip al verwerkt in het draaiboek welke in beheer is bij Philip.
b. Graden verhoging Roelof Dodde, geen op/aanmerking voor evaluatie.
c. Wie is Wie met Jelle Werkhoven. Harry geeft aan dat het prima is bevallen om zittend interview te houden i.p.v. staand. Dit geeft een meer ontspannen sfeer.

9. Actielijst / planning commissie AZ: Dit agendapunt samen met Jan Otto besproken.
a. Maandplanning Mei en juni is rond.
b. Op Donderdag 23 juni 2022 officiële opening van de Borgtuin. Deze opening is speciaal voor genodigden. Wordt geen beroep gedaan op AZ
c. Zaterdag 25 Juni opening voor het algemeen publiek. Organisatie hiervan ligt bij Groninger Landschappen (Esmee PR GL). Men denkt aan:
i. Strijkers ensemble
ii. Mensen in kledij uit vroege tijden rondlopen
iii. AZ zal dan de catering verzorgen.
d. Op 30-3 lezing CABL door Paul Herwig
e. Openbare nazitting met lezing door dhr. Glastra van GL op op 13 april.
f. 11 mei INLIA lezing door Helmer Roelofs inplannen. Mark pakt dit op
g. Bedrijfsbezoek aan Essity (voorheen Mölnlycke) nog geen datum gepland. Jan Otto pakt dit op.
h. 25 mei: Wie is wie René Schiphof.
i. BBQ na de zitting van 29-06.
j. Harry informeert bij mw. Anna Maria Fennema voor lezing in juni over project KOMunity. Dit zal medio September gepland worden
k. Geplande etentje staat nu op donderdag 21 april om 18:00 Driesprong in Slochteren .

10. Rondvraag.
Mark: Er zijn nog veel problemen met de geluidinstallatie. Dit heeft meerderen redenen 1 daarvan is het gebruik hiervan. Mark gaat hiervoor een workshop organiseren voor de muziekmeesters. Jan heeft aangegeven om back-up van Mark te zijn bij diens afwezigheid.

11. Datum e.v. vergadering.
Dinsdag 26 april om 20:00 uur. (Gastheer is dan: Erik van de Velde)

12. Sluiting.
Mark sluit om ca. 21:37 uur de vergadering en bedankt ieder voor zijn aandacht en inbreng.