Commissie Maatschappelijke Activiteiten

Datum : 21 september 2023.
Locatie : Huize Westerink.
Aanwezig : Guus, Henny, Johan, Roelof, Tjitske.
Afwezig m.k. : Jelle, Ru.

NOTULEN

1. Opening.
Welkom door voorzitter Guus.
2. Notulen 23-08-2023.
De notulen zijn ongewijzigd goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken.
Verzoek van Th. Wildey om te motiveren waarom uitstapjes van één dag ook gewenst zijn.
4. Financiën.
Het beschikbare saldo per 03-09-2023 is € 1.715,-. Het logebestuur vindt het onjuist dat commissies subsidieaanvragen indienen. In toekomstige gevallen zal de commissie MA het bestuur verzoeken de subsidieaanvragen in te dienen.
5. Vergadering bestuur en commissies.
Dinsdag 26 september om 19:30 uur is de jaarlijkse vergadering van het bestuur met de commissies. Roelof en Johan zullen deze bijwonen namens de cie. MA.
6. Ontmoetingsmiddag.
De ontmoetingsmiddag op 3 oktober wordt verplaatst naar dinsdag 24 oktober 2023. De reden is een te geringe opgave van 8 personen bij Zorg & Welzijn. We gaan via eigen kanalen mogelijke deelnemers benaderen. Johan maakt een flyer. Voor de muzikale omlijsting zijn Janneke Pekelder en een partner gevraagd. Kosten € 50,-.
Informatie over de verplaatsing naar: Welgelegen (Johan), Pim de Bruijne (Guus), Gerrit Rottink (Guus), Muziek (Guus), Philip Wijnholds-AZ (Roelof), Stuwkracht (Henny, Tjitske), Zorg & Welzijn (Roelof).
7. Er even tussenuit.
Kwartier Zorg & Welzijn reageerde bij monde van Marianne van der Vaart wat zakelijk op het niet doorgaan van het bezoek van een Somalische familie aan de Wildlands in Emmen. Onderzoeken of er nog kandidaten zijn voor een uitstapje in de herfstvakantie.
8. Project Iwema.
De tuin van br. Gerard Iwema is erg verwilderd. Hij ziet zelf, wegens lichamelijke ongemakken, geen kans er iets aan te doen. We gaan de broederen en zusteren polsen of zij bereid zijn in enkele (zater)dagen de tuin weer toonbaar te maken.
9. Nieuwe projecten.
Eventuele nieuwe projecten worden later besproken.
10. Rondvraag.
Tjitske is met Henny en Roelof naar de opening van het nieuwe pand van Speelgoedbank Amalia geweest. Ze hebben namens MA enkele spelletjes aangeboden.
Roelof gaat per 7 oktober a.s. met de VUT en is daarna dus onbeperkt inzetbaar voor de cie. MA.
Johan geeft informatie over de SSMG. Er wordt onderzocht hoe het samenwerkingsverband een formele status geven.

11. Sluiting.
De voorzitter dankt Tjitske voor de gastvrijheid sluit de vergadering om 12:05 uur.
De volgende vergadering is op dinsdag 3 oktober om 14:00 uur in Welgelegen.

Hoogezand, 21 september 2023.

Johan Kielman, secretaris.

Takenlijst

• Motivatie ééndaagse uitstapjes. Tjitske, Guus.
• Vergadering bestuur en commissies. Roelof, Johan.
• Flyer ontmoetingsdag. Johan.
• Info ontmoetingsmiddag, zie punt 6. Allen.
• Onderzoek uitstapjes herfstvakantie. Henny, Tjitske.
• Oproep tuinonderhoud Iwema. Johan.
• Reserveringen cie. MA in Welgelegen verzorgen. Johan.